Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 89 лв.**

Декларация за поверителност

Уважаеми клиенти на zooplus и посетители на нашия уеб сайт,

Ние ценим доверието Ви, поради което защитата на Вашите данни и зачитането на Вашето право на поверителност и самостоятелно управление на информацията при събирането, обработването и използването на Вашите лични данни са изключително важни за нас. Информацията по-долу описва данните за Вас, които събираме и обработваме във връзка с използването на нашия уеб сайт от Ваша страна. Кратък преглед се съдържа в нашия документ Поверителност на данните.

zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, представлявано от д-р Корнелиус Пат (Cornelius Patt), г-н Андреас Грандингер (Andreas Grandinger),д-р Миша Ритър (Dr. Mischa Ritter) и г-н Флориан Уелс (Florian Welz), членове на Управителния съвет, носи отговорност за защитата на данните на този уеб сайт. Можете да се свържете с нас на телефон: +359 29060639 или на имейл адрес: service@zooplus.bg. Данните за контакт с нашето Длъжностно лице по защита на данните, г-н Филип Херман (Philip Herrmann), са следните: HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München и имейл адрес: ph@hwdata.de.

1. Цел на настоящата Декларация за поверителност

Целта на настоящата Декларация за поверителност е да предостави информация относно личните данни, които се събират на уеб страниците на zooplus, и целите, за които се обработват. В степента, в която предоставяме връзки на други страници, нямаме влияние или контрол върху свързаното съдържание и съответните правила за защита на данните. Препоръчваме Ви да преглеждате правилата за поверителност на свързаните уеб страници, за да разберете дали и в каква степен лични данни се събират, обработват, използват и предоставят на трети лица.

2. Определения и термини

По-долу са предоставени някои правни определения, които ще Ви помогнат да разберете настоящата Декларация за поверителност. Пълният текст на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), включително допълнителни определения и термини, е наличен тук.

Лични данни

Цялата информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн ИД или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване

Всяка операция или съвкупност от операции, свързани с лични данни, които се извършват със или без помощта на автоматични средства, като например събиране, записване, организиране, регистриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друг начин на предоставяне, коригиране, свързване, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Отговорно лице

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който взема самостоятелно или съвместно решение относно целите и начините за обработване на личните данни. Ако целите и начините на обработване са предвидени в законодателството на ЕС или на съответната държава членка, отговорното лице или специфичните критерии за назначаване на отговорното лице може да са определени от законодателството на ЕС или на съответната държава членка.

Получател

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който може да се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице, или не. Публичните органи, които може да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС или на съответната държава членка, обаче не се считат за получатели. Обработването на тези данни от горепосочените органи се извършва в съответствие с приложимите разпоредби относно защита на данните съобразно целите на обработването.

Трето лице

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данни, отговорното лице, обработващия поръчката и което и да е от лицата, които имат право да обработват личните данни под прякото ръководство на отговорното лице или на обработващия поръчката.

3. Категории лични данни, които се обработват на нашия уеб сайт

Засегната област: Посещение на уеб сайта, създаване на регистрационни файлове

Лични данни: IP адрес, идентификационен код на бисквитките

Описание и цел на обработването на данните

При изпращане на заявка до уеб сайта на zooplus от Ваша страна zooplus събира т. нар. данни за достъп, включително IP адреса, и ги записва в регистрационен файл. Регистрационният файл също съхранява името на заявената от Вас уеб страница, извлечения файл, датата и часа на извличането, обема на прехвърлените данни, уведомление относно успешно извличане, вида и версията на браузъра, операционната система, препращащия URL адрес (посетената преди това страница) и заявяващия доставчик. Не можете да бъдете идентифицирани чрез тези данни.

Когато посещавате нашия уеб сайт, на Вашето крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон или компютър) също се съхраняват бисквитки. За подробна информация относно бисквитките, които се използват на този уеб сайт, конкретната им цел и описание на начина на изтриването им прегледайте нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Събираме данни от регистрационния файл, включително IP адреса, за да гарантираме безпроблемна връзка и удобство при използването на нашия уеб сайт от страна на потребителите. Регистрационният файл също се използва с цел оценка на сигурността и стабилността на системата, както и за административни цели. Бисквитките също ни помагат да улесним използването на нашите услуги и уеб сайт от страна на потребителите – те например ни позволяват да установим дали вече сте посетили страница на нашия уеб сайт. С помощта на идентификационния код на бисквитките също получаваме информация относно поведението на потребителите на нашия уеб сайт и заявките за търсене, които изпращате до него, като това ни предоставя възможност да адаптираме предложенията си съобразно интересите на потребителите при посещение в бъдеще.

Интерес във връзка с обработването на данните

Данните от регистрационния файл, включително IP адреса, служат единствено за оптимизиране на технологията и конфигурацията на нашия уеб сайт и сигурността на нашите системи (например в случай на ИТ атака или инцидент, свързан със сигурността). При изпращането на заявка до нашия уеб сайт не може да се извърши идентифициране на самоличността чрез данните в регистрационния файл, включително IP адреса. Лична препратка е налице само ако едновременно влезете във Вашия клиентски акаунт. В този случай можем да свържем IP адреса директно с Вас. С помощта на идентификационния код на бисквитките например научваме дали вече сте посетили нашите уеб сайтове и в каква степен, дали сте се регистрирали при нас с конкретен ИД и кога сте се върнали към този ИД. За подробности и информация относно начина на изтриване на бисквитките прегледайте нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Получател и обработващ на данните

Нашият уеб сайт и онлайн магазин се хостват от нашия собствен център за данни и от външен доставчик на услуги.

Доставчик

Цел на обработването на данните

Информация за доставчика и приложимите правила за поверителност

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, САЩ

Хостване и архивиране

Данните се обработват единствено в центровете за данни на Amazon Web Services в Европа. 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-centers/

Програма Privacy Shield

 

Период на съхранение на данните: Регистрационните файлове, включително IP адреса, се изтриват автоматично 2 (два) месеца след събирането. Преди това IP адресът се анонимизира и запазва единствено за административни (технически) цели.

Правно основание: Член 6 (1е) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на горепосочените лични данни. Без IP адреса и идентификационния код на бисквитките обаче обслужването и функционалността на нашия уеб сайт не са гарантирани, а отделните приложения и услуги може да не са налични или да са ограничени.

Засегната област: Посещение на уеб сайта, уеб анализ

Лични данни: IP адрес, идентификационен код на бисквитките

Описание и цел на обработването на данните

Използваме проследяващи инструменти и инструменти за уеб анализ на нашия уеб сайт. Предоставено е описание на събирането на данни за достъп на нашия уеб сайт и оценка на поведението на посетителите му с цел оптимизиране на нашите предложения.

Тези инструменти могат да се използват за установяване на мястото, от което посетителите са осъществили достъп, начина на осъществяване на достъп до нашия уеб сайт от тяхна страна, по-често посещаваните области на уеб сайта и честотата и продължителността на прегледа на подстраниците и категориите. Можем също да определим въведените от потребителя термини за търсене и уеб сайтове, общия брой на посетителите на нашите страници и най-търсената информация или предложения. Целта е да използваме получената информация за структуриране на нашите предложения и уеб сайт по подходящ за потребителите начин.

Интерес във връзка с обработването на данните

Чрез анализа на потребителските профили за статистически цели можем да извлечем информация относно функционирането и представянето на нашите уеб сайтове, като например честота на изпращане на заявки до страници с информация за конкретни продуктови групи и брой потребители, които са щракнали върху определени предложения. С помощта на проследяващите инструменти можем да насочим по-добре предложенията си към нашите клиенти, посетители и заинтересовани страни. Подробности за доставчика и функционалността и информация относно начина на изтриване на бисквитките и забраняване на проследяването се съдържат в нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Получател и обработващ на данните

Доставчиците на проследяващи инструменти и инструменти за уеб анализ, посочени по-долу, обработват данните за достъп от наше име с цел анализ на поведението на потребителите и обработване за статистически цели. За целта сме сключили надлежни договори за обработка на поръчки със съответните доставчици. За допълнителни подробности относно техническото функциониране на инструментите и информация относно начина на предаване на данни (проследяване) прегледайте нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Доставчик

Инструмент

Информация за доставчика и приложимите правила за поверителност

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

Google Analytics

//www.google.com/policies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Програма Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/de/privacy.html

Програма Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (САЩ)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Програма Privacy Shield

Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Малта

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Период на съхранение на данните: Подробности за бисквитките и технологиите, които се използват в рамките на тези проследяващи инструменти, и периодите на съхранението им и информация относно начина на изтриване на тези данни от Ваша страна се съдържат в нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Правно основание: Член 6 (1е) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на горепосочените лични данни.

Профилиране

С помощта на проследяващите инструменти може да се оценяват и анализират интересите и поведението на посетителите на уеб сайта. За целта създаваме псевдонимизиран потребителски профил. Освен това при влизане в „моят zooplus“ с Вашите потребителски данни можем да използваме този профил за установяване на Вашата самоличност.

Засегната област: Посещение на уеб сайта, реклама

Лични данни: IP адрес, идентификационен код на бисквитките, ИД на поръчката

Описание и цел на обработването на данните

Този уеб сайт също използва инструменти за проследяване на ефективността на рекламите. С помощта на тези инструменти за проследяване на ефективността на рекламите можем да показваме или да организираме показването на отделни реклами на нашите уеб сайтове, които са избрани (на автоматизиран принцип) въз основа на предпочитанията на посетителите. Технически проследяването на ефективността на рекламите обикновено се извършва с помощта на ИД за реклама, чрез които доставчиците на рекламни мрежи използват бисквитки, но не само, за създаване на потребителски профили и показване на реклами въз основа на профила на бисквитките при изпращане на заявка до уеб сайта. При първото посещение на уеб сайт на рекламен партньор от страна на даден потребител рекламните партньори съхраняват бисквитки на крайното устройство на потребителя чрез проследяващи пиксели на различни уеб сайтове. Тези предложения за ремаркетинг позволяват „проследяване“ на потребителя в интернет и показване на изключително изгодни предложения (по общо мнение) на потребителя. В много случаи проследяването се извършва чрез т. нар. пръстови отпечатъци на браузъра, които използват информация като конкретната настройка на разделителната способност на екрана, наситеността на цветовете, часовата зона и инсталираните добавки за разпознаване на отделните потребители и групи потребители.

Чрез т. нар. свързани мрежи рекламираме нашите продукти на уеб сайтове на трети лица. При щракване върху тези реклами ще бъдете пренасочени към съответния продукт в нашия онлайн магазин. Съответният доставчик трето лице получава ИД на поръчката единствено с цел начисляване на комисионата, ако посетителят е извършил покупка.

Интерес във връзка с обработването на данните            

С помощта на инструментите за проследяване на ефективността на рекламите можем да насочим по-добре предложенията си към нашите клиенти, посетители и заинтересовани страни. Инструментите за проследяване на ефективността на рекламите и свързаните рекламни кампании също позволяват реализиране на приходи от рекламите от наша страна или от страна на дадено трето лице. Освен това поведението на потребителите ни помага да идентифицираме областите на нашия уеб сайт, които е възможно да са от специален интерес за посетителите, за да можем да показваме селективно рекламите. Рекламите се показват съобразно тематичната ориентация на даден уеб сайт и съответното поведение при търсене от страна на потребителя. В резултат на това инструментите за проследяване на ефективността на рекламите могат да идентифицират мястото, от което посетителите са осъществили достъп, посетените области на дадена уеб страница и честотата и продължителността на прегледа на подстраниците и категориите. Често срещаните методи за реклама включват кампании за ретаргетинг и ремаркетинг, при които потребителите се адресират повторно по друго време и на други места в интернет, като например чрез рекламиране на продукти от посетени преди това от потребителя уеб сайтове, които може да представляват интерес. За подробности и информация относно доставчиците на тези инструменти прегледайте нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Получатели на горепосочените данни

Доставчиците на инструменти за уеб анализ, посочени по-долу, обработват данни от наше име с цел оценка на поведението на потребителите и персонализиране на рекламите. За целта сме сключили надлежни договори за обработка на поръчки със съответните доставчици. За допълнителни подробности относно техническото функциониране на инструментите и информация относно начина на предаване на данни (проследяване) прегледайте нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Доставчик

Инструмент

Информация за доставчика и приложимите правила за поверителност

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Програма Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (САЩ)

Certona

//www.certona.com/privacy/

CLICKPOINT SRL
Via Fabio Filzi 5, I-20124 Milano (MI)

Clickpoint

//site.clickpoint.com/privacy/

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris

Criteo

https://www.criteo.com/de/privacy/

ETARGET SE

Pribinova 25 811 09 Bratislava

etarget

https://www.etarget.sk/privacy.php 

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ

Facebook Connect

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САЩ

Facebook Custom Audiences

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Програма Privacy Shield

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Период на съхранение на данните: Подробности за бисквитките, които се използват в рамките на тези проследяващи инструменти, периода на съхранението им и информация относно начина, по който можете да изтриете тези бисквитки се съдържат в нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Правно основание: Член 6 (1е) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на горепосочените лични данни.

Профилиране

С помощта на проследяващите инструменти може да се оценяват и анализират интересите и поведението на посетителите на уеб сайта. За целта ние или горепосочените рекламни партньори създаваме псевдонимизиран потребителски профил.

Засегната област: Онлайн магазин, поръчки

Лични данни: Имейл адрес, обръщение, собствено име и фамилия, адрес за доставка, адрес за фактуриране, платежни данни (без данни за кредитни карти!), данни за влизане (за регистрирани клиенти), IP адрес, идентификационен код на бисквитките

Описание и цел на обработването на данните

Обработваме данните в рамките на дадена първоначална поръчка или с цел предоставяне на Вашия клиентски акаунт в „моят  zooplus“. С помощта на предоставените данни можем да регистрираме Вашата поръчка, да персонализираме избора на продукти съобразно Вашите желания и предпочитания и да предоставяме подходящи препоръки. След това данните се използват с цел обработване и доставка на поръчаните от Вас продукти. Ако имате клиентски акаунт, ще изискваме Вашите данни за влизане, за да потвърдим акаунта Ви.

Аналитичните и проследяващите инструменти, използвани в контекста на Вашата поръчка или процес на избор (търсене в онлайн магазина), ни позволяват да персонализираме нашето предложение за Вас и да Ви предоставяме специални предложения за продукти.

Получател и обработващ на данните

Споделяме Вашите данни с получателя единствено въз основа на договори за обработка на поръчки и в степента, в която е необходимо за договорното предоставяне на съответните услуги (например в случай на фирми, които извършват дейност в сферата на логистиката). При плащане по фактура извършваме проучване на кредитната история преди приемане на Вашата поръчка. За целта посочените данни се изпращат до специално определени доставчици на услуги с цел предоставяне на информация относно Вашата хронология на плащанията и кредитна история на база на процедура за математическа и статистическа оценка. В този случай обработването се извършва единствено въз основа на Вашето съгласие (Член 6 (1a) от GDPR).

В зависимост от избрания от Вас метод на плащане Вашите лични данни се предават на съответния доставчик на платежни услуги. Доставчикът на платежни услуги носи отговорност за Вашите платежни данни. Допълнителна информация, по-конкретно информация за отговорното лице на доставчика на платежни услуги, данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните на доставчика на платежни услуги и категориите лични данни, които се обработват от доставчика на платежни услуги, е налична на адрес:                 //www.zooplus.bg/content/terms#payment.

Доставчици на услуги по доставка

  • Цел на обработването на данните: Транспорт и доставка на стоки (за повече подробности прегледайте информацията за съответната фирма доставчик //www.zooplus.bg/content/shippingcosts)

Доставчици на платежни услуги

  • Цел на обработването на данните: Извършване на плащане с кредитна карта (за повече подробности прегледайте информацията за съответния доставчик на платежни услуги //www.zooplus.bg/content/terms#payment)

Период на съхранение на данните

Обработваме и/или изтриваме фактурите и потвържденията на поръчките съобразно приложимите периоди на съхранение за данъчни и търговски цели, освен ако не сте предоставили Вашето съгласие относно по-нататъшно използване на данните Ви. Освен това съхраняваме Вашите данни за законоустановените периоди, през които може да се предявят рекламации за дефекти (обикновено 2 години, считано от датата на закупуване). Ако имате клиентски акаунт, също съхраняваме Вашите данни за периода на съществуването му. Изтриването на Вашия акаунт може да се извърши по всяко време и да се изиска със съобщение, изпратено чрез някоя от посочените по-долу опции за контакт.

Правно основание: Член 6 (1а, б, е) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на горепосочените лични данни за магазина. Подаването на поръчка обаче изисква предоставянето им.

Засегната област: моят zooplus, Facebook Connect

Лични данни

Услугата Facebook Connect позволява на потребителите на социалната мрежа Facebook да влизат в нашия уеб сайт с профила си във Facebook, без да е необходимо да създават отделен акаунт. Потребителите на уеб сайта трябва да имат акаунт във Facebook, за да могат да използват добавката (за) Facebook Connect. При използването на този инструмент с нашия акаунт се свързва най-малко пълното име на потребителя. Потребителят вижда допълнителни подробности в изскачащ прозорец. Нямаме контрол върху дейностите по събирането и обработването на данните и не ни е известен пълният обхват на събирането на данните, целта на обработването и периодите на съхранение. Ние също не разполагаме с каквато и да е информация относно изтриването на данните, които се събират от доставчика на добавката. Прехвърляме данните за влизане и Вашия IP адрес на социалната мрежа.

Описание и цел на обработването на данните

Ако решите да се регистрирате за Facebook Connect и щракнете върху бутона „Влизане с Facebook“/„Свързване с Facebook“, ще бъдете пренасочени автоматично към платформата Facebook. След това можете да влезете с Вашите потребителски данни. След успешно удостоверяване се установява връзка между профила във Facebook и нашия уеб сайт, чрез която данните могат да се предават. По този начин можете да се възползвате от услугите на нашия уеб сайт, без да е необходимо да създавате отделен профил с Вашите лични данни. Имайте предвид, че Facebook получава информация относно приложението и уеб сайта, която включва Вашите действия, чрез Facebook Connect. Facebook може да получи ограничен обем информация преди оторизирането на приложението или уеб сайта с цел персонализиране на процеса за реакция. За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данните, по-нататъшното обработване и използване на данните от страна на Facebook, Вашите права в тази връзка и конфигурационните опции за защита на Вашата поверителност прегледайте Декларацията за поверителност на адрес: //www.facebook.com/policy.php.

Интерес във връзка с обработването на данните

Използваме Facebook Connect за получаване на информация относно интересите на нашите клиенти във връзка с предложенията и услугите ни. Важно е да се отбележи, че в резултат на автоматичното актуализиране на данните чрез профила във Facebook получаваме всички актуални данни и можем да регистрираме по-голям брой клиенти благодарение на опростения процес на влизане. Повечето клиенти създават клиентски акаунти, без да е необходимо да имат друг акаунт.

Период на съхранение на данните 

Вашите лични данни в акаунта Ви при нас са налични и се съхраняват за периода на съществуването му. Изтриването на личните данни се извършва от Вас или от нас по Ваше искане. В допълнение се прилагат периодите на съхранение и изтриване, указани в нашия онлайн магазин.

Правно основание: Член 6 (1б) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на горепосочените лични данни. Използването на Facebook Connect обаче изисква предоставяне на данните за влизане.

Профилиране: Проследяващите инструменти помагат за оценката на поведението на посетителите на уеб сайта и анализа на интересите им. Подробна и допълнителна информация относно доставчиците се съдържа в нашата Информация относно правото на възражение срещу обработването на данните.

Засегната област: моят zooplus, клиентски акаунт

Лични данни: Имейл адрес, клиентски номер, собствено име и фамилия, адрес за доставка, адрес за фактуриране, данни за влизане, хронология на поръчките

Описание и цел на обработването на данните

Обработваме Вашите данни, за да Ви предоставим клиентски акаунт (моят zooplus), чрез който можете да управлявате Вашите поръчки и различните приложения и услуги, предлагани от zooplus. Това включва възможност за задаване на предпочитания за доставка, плащане и ел. бюлетини, преглед на хронологията на поръчките Ви и достъп до Вашия акаунт за бонус точки. Данните за влизане се използват за потвърждение на Вашия клиентски акаунт.

Период на съхранение на данните

Съхраняваме Вашите данни във връзка с „моят zooplus“ за периода на съществуване на клиентския Ви акаунт или до момента, в който изискате от нас изтриването им. Периодите на съхранение в областта „Онлайн магазин“ също се прилагат. Можете да оттеглите съгласието си относно обработването на Вашите данни по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на него до момента на оттеглянето.

Правно основание: Член 6 (1а) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Предоставянето на горепосочените лични данни не е задължително. Използването на клиентския акаунт обаче изисква обработване на Вашите данни.

Засегната област: Ел. бюлетин, новини и специални предложения

Лични данни: Имейл адрес, обръщение, собствено име и фамилия, хронология на поръчките

Описание и цел на обработването на данните

Ако се запишете за нашия ел. бюлетин, ще Ви изпращаме периодична информация относно нашите предложения и промоции, както и новини за zooplus. Получаването на електронния бюлетин изисква Вашия имейл адрес и име, за да можем да се обръщаме лично към Вас. Изпращаме електронния бюлетин чрез т. нар. процедура по двойно записване. Това означава, че ще ви изпращаме електронния бюлетин по имейл единствено ако сте ни предоставили Вашето изрично съгласие относно получаването му. Ще Ви изпратим имейл с покана за потвърждение на Вашето желание да получавате ел. бюлетини в бъдеще чрез щракване върху връзка. С активирането на връзката за потвърждение Вие се съгласявате с използването на Вашите лични данни от наша страна. Данните ще се използват единствено за рекламни цели чрез електронния бюлетин.

С изпращането на електронния бюлетин ние също оценяваме автоматично Вашето поведение като потребител. За целта на оценката изпратените имейли включват уеб маяци и проследяващи пиксели, които ни позволяват да установим дали сте получили и отворили електронния бюлетин и дали сте щракнали върху които и да е връзки в него. Чрез използването на събраните данни създаваме потребителски профил с цел персонализиране на електронния бюлетин съобразно Вашите интереси. В някои случаи свързваме тези данни с Вашите дейности на нашия уеб сайт чрез проследяване.

Получател и обработващ на данните

Доставчикът на електронния бюлетин по-долу подготвя данните от нашето име с цел изпращане, обработване за статистически цели и потребителски анализ. За целта сме сключили надлежен договор за обработка на поръчки с доставчика.

Доставчик

Инструмент

Подробности за начина на функциониране/Информация за защита на данните/Щит за личните данни

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm (Швеция)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Програма Privacy Shield

 

Период на съхранение на данните: Можете да възразите по всяко време срещу получаването на ел. бюлетини, включително обработването на Вашите данни, посочени по-горе, за целите на имейл рекламите. Ако не желаете повече да получавате имейли, можете да щракнете върху връзката за отписване, която се съдържа във всеки имейл, или да се свържете с нас на имейл адрес: service@zooplus.de. За целта се начисляват единствено такси за предаване съгласно основните тарифи. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на него до момента на оттеглянето. Можете по всяко време да възразите срещу този вид проследяване, като щракнете върху отделна връзка, която се съдържа във всеки имейл, или ни уведомите чрез друга опция за контакт. Действието ще Ви отпише автоматично от електронния бюлетин. До отписването Вашите данни ще се съхраняват за периода на Вашия абонамент за електронния бюлетин. След като се отпишете от електронния бюлетин, съхраняваме данните единствено за статистически цели на анонимна база.

Правно основание: Член 6 (1а) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на личните данни. Предоставянето и получаването на електронния бюлетин обаче изискват предоставяне на имейл адрес.

Засегната област: Функции за контакт, клиентско обслужване

Лични данни: Имейл адрес, собствено име и фамилия, дата, час, коментар (искане/притеснение)

Описание и цел на обработването на данните

Използваме функциите за контакт на нашия уеб сайт, за да обменяме идеи с нашите клиенти и заинтересовани страни и за да отговаряме на Вашите искания и запитвания. Обработваме изпратените ни запитвания и информация в тази връзка с цел отговор на Вашето запитване и връзка с Вас. В същото време данните се използват за съпоставяне на Вашия профил в случай на регистрация от Ваша страна като клиент със същите данни.

Използваме услугата reCAPTCHA на Google в рамките на опциите за контакт. reCAPTCHA се използва с цел установяване дали данните са въведени от човек или чрез средства за автоматично и механично обработване. Заявката включва изпращане на Google на IP адреса и всички допълнителни данни, необходими на Google за услугата reCAPTCHA. За целта Въведените от Вас данни се предават на Google и анализират. Основанието за използване на този инструмент е нашият интерес във връзка с точността на предоставяните данни, предотвратяването на автоматични регистрации и запитвания от ботове и рентабилното управление на нашите онлайн предложения (Член 6 (1е) от GDPR). За сертификация по програмата Privacy Shield вж. по-горе. Щракнете върху връзките по-долу за допълнителна информация относно услугата reCAPTCHA на Google и правилата за поверителност на Google.

Период на съхранение на данните: Използваме данните до прекратяване на съответната комуникация с Вас. Комуникацията се прекратява, когато предвид обстоятелствата може да се заключи, че съответните факти са напълно изяснени. Освен това съхраняваме комуникацията за периода на договорните отношения с Вас или до закриването на Вашия клиентски акаунт, но не и след получаване на съответното искане за изтриването й. Можете да оттеглите Вашето съгласие относно обработването на данните по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на него до момента на оттеглянето му.

Правно основание: Член 6 (1а) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на личните данни. Обработката на искането обаче изисква предоставяне на тези данни.

Засегната област: Общностни услуги, zooblog!

Лични данни: За информация относно вида на личните данни прегледайте нашия документ Поверителност на данните.

Описание и цел на обработването на данните: Целта на обработването на съответните данни е описана в нашия документ Поверителност на данните.

Период на съхранение на данните: Използваме данните единствено до момента, в който изтриването им се изиска от нас. Можете да оттеглите Вашето съгласие относно обработването на данните по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на него до момента на оттеглянето му.

Правно основание: Член 6 (1а) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на личните данни. Използването на дадена общностна услуга обаче изисква предоставяне на тези данни.

Засегната област: Рекламни партньори, програма за рекламни партньори

Лични данни: За информация относно вида на личните данни прегледайте нашия документ Поверителност на данните.

Описание и цел на обработването на данните: Целта на обработването на съответните данни е описана в нашия документ Поверителност на данните.

Период на съхранение на данните: Изтриваме и съхраняваме данните в съответствие с приложимите търговски и данъчни изисквания (10 години за данни за фактуриране) и за периода на съществуване на Вашия партньорски акаунт или на договорните отношения или до момента, в който от нас се изиска изтриването им.

Правно основание: Член 6 (1б) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на личните данни. Участието в програмата за рекламни партньори обаче изисква предоставяне на тези данни.

Засегната област: Портал за кандидатстване за работа, приложения

Лични данни: Обръщение, собствено име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, свързани с кандидатстването документи

Описание и цел на обработването на данните

Заинтересованите лица могат да подадат кандидатурите си за работа в zooplus онлайн. Данните, които се събират, ще се използват единствено за оценка на професионалните компетенции на и връзка с кандидатите. Ако ни предоставите Вашето съгласие, ще съхраняваме данните Ви в нашата база с данни за кандидати и ще се свързваме с Вас във връзка с други позиции, ако е приложимо.

Получател и обработващ на данните

За целите на нашия процес по кандидатстване използваме софтуер за управление на човешките ресурси на Recruitee, чрез който можем да управляваме и контролираме процеса по кандидатстване и публикуване на предложения за работа. За целта сме сключили надлежен договор за обработка на поръчки с доставчика.

Доставчик

Инструмент

Подробности за начина на функциониране/Информация за защита на данните/Щит за личните данни

Recruitee B.V. (63881829), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam (Нидерландия)

Recruitee

https://recruitee.com/gdpr-recruitment

https://recruitee.com/privacy

 

Период на съхранение на данните: Ако Ви наемем на работа, съхраняваме данните за минимален период, равен на периода на Вашите трудови правоотношения със zooplus. В случай на отхвърляне на даден кандидат кандидатурата се изтрива автоматично 6 (шест) месеца, считано от датата на уведомлението относно решението, освен ако не предоставите Вашето изрично съгласие относно съхранението на Вашите документи, свързани с кандидатурата, за по-дълъг период (например в база с данни за кандидати).

Правно основание: Раздел 26 от Федералния закон за защита на данните (BDSG), Член 6 (1а) от GDPR

Предоставяне на данни в изпълнение на законово изискване или договорно задължение: Няма законово изискване или договорно задължение за предоставяне на личните данни. Разглеждането на Вашата кандидатура обаче изисква предоставяне на данните.

4. Вашите права във връзка с обработването на тези данни

Имате право по всяко време да изискате от zooplus потвърждение на това дали обработваме Вашите лични данни, както и право на информация относно тези лични данни. Вие също имате право на промяна, изтриване и ограничаване на обработването на данните и право на възражение срещу обработването на личните данни, оттегляне на Вашето съгласие относно обработването на личните данни и искане за прехвърляне на тези данни по всяко време. Ако се нуждаете от каквато и да е информация или желаете да отправите искане, да заявите оттегляне или да предявите възражение, изпратете имейл на нашето Длъжностно лице по защита на данните или използвайте данните за контакт по-горе. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган в случай на нарушение на поверителността.