Общи условия за дейността

1. Дейност

Настоящите oбщи условия за дейността са приложими за всички поръчки и доставки между от zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Германия (наричан по-долу zooplus) и клиентите на неговия интернет магазин www.zooplus.bg.

2. Поръчване, договор, текст, ограничения в количествата и търговска препродажба

1. Как се поръчва
 • zooplus предлага на клиентите си обширен асортимент от артикули, свързани с отглеждането на домашни животни. Чрез кликване върху продуктите или върху описанията им клиентът получава достъп до подробна информация за съответния продукт като например устройство, размери или вкусова вариация. След посочване на желаната бройка и кликване върху символа за покупка продуктът е поставен във виртуалната количка за пазаруване.
 • С кликване върху бутона "количка", позициониран в горната дясна част на интернет магазина, клиентът отваря подстраница, чрез която може по всяко време да провери кои продукти се намират в неговата виртуалната количка и при необходимост да направи промени.
 • Ако клиентът пожелае да финализира пазаруването, може да премине към следващата стъпка посредством бутона „към поръчката/касата“. Вече регистрирани клиенти могат да въведат потребителското си име и парола, за да използват автоматично своите запаметени данни. Алтернативно потребителят може да се регистрира и като нов клиент и да създаде свой потребителски профил или да продължи пазаруването без потребителски профил. В този случай клиентът трябва да въведе на следващата страница адреса си и необходимите за фактурата данни.
 • Чрез повторно кликване върху бутона „следваща“ клиентът достига до „Преглед“ - предпоследната стъпка в процеса на поръчване. Тук клиентът получава обобщена информация за поръчката си с посочена цена (с включена регламентирана ДДС ставка), както и информация за условията на доставка и транспортните разходи.
 • Поръчката се финализира посредством кликване върху бутона "покупка". С тази стъпка поръчката става обвързваща.
 • zooplus не събира допълнителни такси във връзка с използването на системи за комуникация от дистанция, но за клиента могат да възникнат обичайните разходи, свързани с използването на тези услуги от трети страни (например мобилни оператори, интернет-доставчици...).
2. Сключване на договор

а) Предлаганите в магазина стоки се продават изключително само на физически лица, които не са търговци, тоест само на потребители, които сключват договора за цели, които не могат да бъдат отнесени нито към търговската им дейност, нито към дейността им като самостоятелно заети лица. Следователно офертите, които се появяват на нашия уебсайт www.zooplus.bg не са насочени към бизнеса. Фирмите са физически или юридически лица или дружества с правоспособност, които при сключване на правна сделка действат в изпълнение на целите на своята търговска дейност или свободна практика.

б) Продуктите, които се намират на интернет страницата в онлайн магазина служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона "поръчка", клиентът от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за покупка. Непосредствено след това клиентът получава електронно съобщение с автоматично потвърждение за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. Договорът със zooplus се счита за сключен едва след като zooplus изпрати поръчаните стоки и потвърди изпращането чрез електронно съобщение до клиента (потвърждение за изпращане).

в) Въпреки процедурата, описана в точка 2.2, ако клиентът избере да плати авансово, договорът се счита за сключен, в момента в който zooplus изпрати информация за плащането. Тази информация се изпраща на клиента в рамките на 24 часа от изпращането на поръчката. Потвърждението на поръчката не представлява информация за плащане. В случаите на авансово плащане дължимата по фактурата стойност следва да бъде заплатена в рамките на 7 дни от получаването на информацията за плащането чрез извършване на банков превод по сметката, посочени в 8.1.б. Датата на постъпване на сумата по нашата сметка е определяща за това, дали е спазен срокът за плащане. Ако в рамките на 7 дни по сметката, посочени в 8.1.б. не постъпи плащане, поръчката се анулира автоматично.

г) Договорът се сключва на български език.

3. Текст на договора:

Ние съхраняваме текста на договора до окончателното приключване на поръчката, след което той се архивира в съответствие с търговските и данъчните разпоредби. След постъпване на поръчката при zooplus клиентът получава отделен имей за потвърждение, съдържащ основните точки от договора, включително и Общите условия за дейността, които са в сила към момента на сключването на договора. Ако изгубите документите относно направени поръчки, можете да се обърнете към нас. Ние с удоволствие ще Ви изпратим копие на данните, свързани с Вашите поръчки.

4. Ограничения в количествата, максимална стойност на поръчка, търговска препродажба

Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества и единствено от пълнолетни лица. Максималната стойност на поръчката е 3800 лв. Търговската препродажба на стоки не е разрешена. zooplus запазва правото си да отхвърля предложения за покупка, които изглеждат направени с цел търговска препродажба на стоки.

3. Цени и транспортни такси

Всички цени съдържат ДДС в законово регламентирания размер и други съставляващи ги части, без евентуалните транспортни такси. 

За повече информация относно транспортните такси, моля посетете нашата страница Цени на доставка.

Ако поръчвате продукти от zooplus, които да бъдат доставени извън рамките на ЕС, е възможно да се окаже, че дължите вносни мита и данъци, които ще бъдат начислени, след като пакетът достигне посочената дестинация. Всички допълнителни разноски във връзка с митнически задължения се поемат от клиента. Ние нямаме никакво влияние върху тези налози. Митническите регулации се различават много в различните страни, така че за по-подробна информация следва да се обърнете към митническата дирекция на място.

4. Доставка

Доставката се извършва единствено на територията на Република България.

 • Ако изрично не е посочено друго, доставката се извършва в срок от 4 - 7 дни. Срокът за изпълнение на доставката започва да тече от деня, следващ деня на сключването на договора, с изключение на случаите на авансово плащане: в този случай срокът започва да тече в деня на издаване на платежното нареждане. Ако последният ден от срока за доставка се пада в събота, неделя или на официален празник на мястото на изпълнение на поръчката, срокът за доставка автоматично се удължава до следващия работен ден. Тук можете да получите информация за цените и сроковете на доставката.
 • Ако някои от поръчаните продукти не са налични, zooplus си запазва правото за своя сметка да достави пратката на няколко етапа, доколкото това е приемливо за клиента.
 • В случай, че zooplus не може да достави поръчан продукт, тъй като не по своя вина не е получил съответната стока от свой доставчик, той може да се откаже от изпълнение на договора. В този случай zooplus следва незабавно да уведоми клиента и да му предложи сходен продукт. Ако няма налични съпоставими продукти или клиентът не желае доставка на сходен продукт, zooplus незабавно възстановява направените от клиента разходи.
 • В рамките на ЕС доставката не се обмитява. В случай на доставка в страни извън ЕС митата, данъците и другите такси, които може да се окажат дължими, се поемат от клиента.
 • Ако доставените продукти са с причинени по време на транспорта дефекти, е необходимо клиентът да уведоми Отдела за обслужване на клиенти, по възможност незабавно. Така zooplus получава възможност да рекламира дефектите пред извършилото доставката дружество или пред застрахователната фирма. Ако клиентът не уведоми за настъпилите при транспортирането дефекти, то това не накърнява по никакъв начин неговото законово регламентирано право на рекламация.
 • За да изпълни поръчката по възможно най-добър начин, zooplus предоставя електронния адрес и телефонния номер на клиента на съответния доставчик. Това е част от договора със zooplus, и клиентът няма право на несъгласие. Допълнителна информация в тази връзка можете да намерите и в Разпоредбите за защита на личните данни на zooplus.

5. Запазване на правото на собственост

• Стоката остава собственост на zooplus до пълното ѝ заплащане. Преди прехвърлянето на правото на собственост е недопустимо продуктите да бъдат залагани, използвани като обезпечение спрямо трети лица, преработвани или видоизменяни без съгласието на zooplus.

6. Право на отказ

Сключвайки договор за дистанционна покупка, всеки клиент има законовото право и да се откаже от него. В изпълнение на законовите разпоредби, zooplus предоставя информацията по-долу. Клиент, това е физическо лице, което встъпва в договорни отношения, като целта за това не е свързана нито с негова търговска дейност, нито с дейност в качеството му на самоосигуряващо се лице. Ако клиент има други въпроси във връзка с прекратяване действието на договор, той може да се свърже с нас чрез Отдела за обслужване на клиенти.

Инструкции за отказ от договора

Упражняване на правото но отказ

Право на отказ

Вие имате правото да се откажете от сключения договор в 14-дневен срок, без да е необходимо да посочвате какъвто и да е мотив за това. Срокът, в който може да се откажете изтича 14 дни и след деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас и различно от доставчика, встъпи във владение на стоката.

За да се възползвате от правото си на отказ, трябва да ни информирате (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 Munich, Germany, телефон: +359 29060639, service@zooplus.bg), като ясно заявите желанието си (например чрез писмо или имейл) за прекратяване на договора. 

За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите своето писмено заявление, даващо израз на Вашето желание да се откажете от договора, преди срокът за отказ да е изтекъл.

Ефект от отказа от договора

Връщане

Ако се откажете от сключения договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от вашия избор на вид доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от договора. Ние ще извършим връщането на сумата, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се договорили друго; във всеки случай, от това за Вас няма да възникнат никакви разходи. Можем да задържим възстановяването на сумата, докато не получим обратно продуктите или докато не предоставите доказателство, за изпращането им, в зависимост от това кое от двете се случи по-рано.

Продуктите трябва да бъдат върнати до адрес

zooplus SE c/o Dirks Consumer Logistics
Skalski-Logistic Park Wroclawska 36 Street
55-020 Zorawina (Wojkowice)
Poland

без забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която сме уведомени за решението Ви да се откажете от договора. Срокът се счита за спазен, ако стоката е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщането на продуктите са за наша сметка. Вие носите отговорност само за всяка нарушеност на стоките в резултат на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането им.

Край на информацията за връщане на стоки.

Изключения от правилото за право на връщане

Правото на връщане не може да се прилага, когато става дума за стоки, които

 • не са предварително произведени, а индивидуалният избор или решение на потребителя е определящо за тяхното производство или стоки, които са ясно насочени към личните предпочитания на потребителя; стоки, които могат бързо да се развалят или стоки, чийто срок на годност е пред изтичане
 • не са подходящи за връщане поради причини, свързани с грижата за здравето или хигиената или ако опаковката е била разкъсана след получаването,

 • след получаването са били размесени с други продукти и отделянето им е невъзможно

7. Гаранции и отговорност

В сила е законово регламентираното право на гаранция.

Ветеринарномедицински диетични храни следва да се използват само след консултация и при редовен контрол от страна на ветеринарен лекар. По време на храненето на животното с ветеринарномедицински диетични храни следва да посещавате редовно (на всеки 6 месеца) ветеринарен лекар за провеждане на контролни прегледи и незабавно да се консултирате с такъв в случай на влошаване на здравословното състояние на домашното животно. zooplus не поема отговорност за неправилна или нерегламентирана употреба на ветеринарномедицинските диетични храни.

Лекарствените средства следва да се използват при спазване на препоръките и при редовен контрол от страна на ветеринарен лекар. По време на приема следва да провеждате редовни консултации с ветеринарния лекар и незабавно да се обърнете към него, в случай на влошаване на здравословното състояние на животното. zooplus не поема отговорност за неправилна или неправомерна употреба на лекарствени средства.

8. Начини на плащане, ваучери, фактури

1. Начини на плащане

Принципно, Вие разполагате с възможността да избирате измежду следните начини на плащане: а/ плащане с дебитна или кредитна карта; б/ авансово плащане чрез банков превод; в/ плащане чрез приложението ApplePay; г/ наложен платеж. zooplus си запазва правото в отделни случаи или в зависимост от избрания от клиента начин на доставка да приема само някои определени начини на плащане. Не е възможно плащане чрез изпращане на пари в брой или с чек и zooplus не носи отговорност за евентуална загуба, в случай, че направите това.

а) Плащане с (дебитна) кредитна карта

При плащане с кредитна карта изтеглянето на сумата се осъществява в срок от една седмица след изпращането на стоката (ние приемаме плащания с MasterCard и Visa).

б) Авансово плащане

Ако клиентът желае да заплати поръчаните продукти авансово, стойността на фактурата трябва да постъпи по посочената по-долу сметка в срок от 7 дни от получаването на платежната информация. Поръчаните стоки се изпращат след получаване на плащането. Ако в рамките на 7 дни по посочената сметка не е постъпило плащане в пълния размер на фактурната стойност, Вашата поръчка ще бъде анулирана.

Повече информация относно авансовото плащане можете да получите като се свържете с нашия център за обслужване на клиенти.

Нашата банкова сметка:

zooplus SE

UniCredit Bulbank AD

IBAN: BG 22 UNCR 7000 1521 42 94 45

SWIFT (BIC): UNCRBGSFXXX

в) Плащане с Apple Pay

Apple Pay се предлага като възможен метод на плащане за iOS устройства в нашето приложение и в мобилната версия на магазина. Можете да изберете този начин на плащане при завършване на поръчката. Достъпът до услугата се извършва през Safari, като можете да платите, ползвайки свързана дебитна или кредитна карта. Плащането се извършва директно през акаунта Ви в Apple. Когато направите поръчка, ще бъдете пренасочени към Apple, за да потвърдите плащането. Веднага след като получим информацията за оторизация, процесът на доставка започва - в съответствие с посочените срокове. 

В зависимост от метода на плащане, заложен в Apple Pay, сметката Ви ще бъде задължена със стойността на фактурата, намалена с евентуални отстъпки, приложени ваучери и др., веднага щом стоката бъде натоварена.

г) Наложен платеж 

При този метод на плащане дължимата сума се заплаща на куриера в момента на получаването на доставката.


2. Ваучери

При осребряването на ваучери от промоции следва да се съблюдават специфичните условия за използване като минимална стойност на поръчката, срок на валидност и др. Свързаната с условията на ползване информация се намира върху ваучера. 

3. Фактури

Клиентите се съгласяват да получават фактури по електронен път. Електронните фактури се изпращат до клиента по имейл, в PDF формат. Включването на ДДС във фактурата, не дава основание за искане на неговото приспадане.

9. Защита на личните данни

zooplus се отнася много сериозно към защитата на личните данни на своите клиенти. Разпоредбите за защита на личните данни на zooplus можете да намерите тук.

10. Комуникация с търговска цел

Ако клиентът сключи договор със zooplus и предостави имейл адрес, zooplus си запазва правото да използва този имейл за директна реклама на собствените си продукти и услуги от подобно естество. Клиентът има право по всяко време да откаже използването на електронната поща за тези цели, без това да е свързано с някакви разходи за него, с изключение на евентуалната стойност за изпращане на електронно съобщение. За целта, във всеки имейл, изпращан от zooplus, се съдържа линк за отписване. Алтернативно, по всяко време можете да изразите своето несъгласие, като изпратите имейл на service@zooplus.bg.

11. Собственик на онлайн магазина

zooplus SE

Sonnenstraße 15 80331 München

представлявано от членовете на управителния съвет:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Председател на надзорния съвет:

Stefan Goetz

Седалище на фирмата: München

Районен съд Мюнхен, HRB (номер в търговския регистър) 273759

Инд. № по ЗДДС BG3075582306

Имейл: service@zooplus.bg

12. zooplus Relax

1. Общи положения

Програмата zooplus Relax (наричана по-долу „абонамент“) дава възможност на регистрирани клиенти на определен интервал от време автоматично да пускат поръчки за продукти, подлежащи на абониране, без за това да е необходимо да предприемат някакви действия. Временно предлаганите и промоционалните артикули не могат да бъдат включвани към абонамента.

Поръчки, които са потвърдени или приключени и съдържат поне един артикул, подлежащ на абониране, могат да бъдат трансформирани в абонамент през клиентския профил, от секцията „Моите поръчки“.

Всяка автоматично създадена поръчка, направена в рамките на абонамента представлява обвързваща оферта към zooplus за сключване на договор за покупка. Договорът със zooplus се счита за реализиран едва тогава, когато zooplus изпрати на клиента поръчаните артикули и потвърди това чрез имейл, изпратен в рамките на пет работни дни, считано от датата на получаване на автоматичната поръчка (Потвърждение за изпращане). Ако в рамките на този срок клиентът не получи Потвърждение за изпращане, договорът не се счита за сключен zooplus.

Преди да бъде обработена автоматичната поръчка zooplus изпраща на клиента напомнящ имейл, който му дава възможност да я откаже, задържи или да направи корекции по нея.

2. Отстъпка

За поръчаните чрез абонамент артикули zooplus прави отстъпка, която се изчислява на базата на редовната цена на продукта, валидна в деня на поръчката. Информация относно размера на отстъпката, както и продуктите, подлежащи на абониране, можете да намерите на информационната страница на "zooplus Relax". Отстъпката, която ще получи клиентът, е отстъпката, за подлежащите на абонамент артикули, валидна към момента на обработване на поръчката. Някои от реквизитите на абонамента, а също и на продуктите в него (включително цена, отстъпка, наличност) могат да се променят с течение на времето. Ето защо при всяка поръчка се вземат предвид действащите към дадения момент условия, касаещи абонамента и продуктите. Затова zooplus си запазва правото във всеки един момент да променя размера на отстъпката. Отстъпката за абонамент не може да се комбинира с друг вид отстъпки.

3. Наличност на продуктите от поръчката

Ако даден продукт, включен в доставката, не е наличен към момента, в който трябва да се извърши доставката, поръчката се сторнира автоматично по отношение на липсващия продукт.

4. Срок на действие, промени и отказ от абонамента

Абонаментът няма задължителен минимален срок на действие. Клиентът е свободен сам да избере интервалите за доставка. Те се задават в седмици, като минимумът е 3, а максимумът - 12. Всякакъв вид промени, временно спиране или пък отказ от абонамента могат да бъдат направени във всеки един момент през клиентския профил, в секцията „Моите абонаменти“. zooplus има право да променя по всяко време настоящите Общи условия за zooplus Relax, като публикува променените Общи условия на сайта zooplus.bg. В случай на по-значими промени zooplus се задължава предварително да уведоми клиента за тях. Продължаващото участие на клиента в zooplus Relax се счита за потвърждение на неговото съгласие с направените промени. Ако клиентът не е съгласен с някоя от тях, той трябва да прекрати абонамента си. Подробна информация за това, как да прекратите абонамента си можете да намерите ТУК. zooplus си запазва правото да прекрати действието на zooplus Relax, като за целта е достатъчно да направи писмено изявление, без да е необходимо да назовава причина за това.

5. Начини па плащане

Продуктите, поръчвани в рамките на абонамента могат да бъдат заплатени само чрез дебитна/ кредитна карта или наложен платеж. Задължителна предпоставка за извършване на плащането с банкова карта е данните в клиентския профил да са актуални и пълни.

6. Разни

Ако някоя от разпоредбите, включени в актуалната версия на тези Общи условия се окаже невалидна, нищожна или по някаква причина невъзможна за прилагане, този факт не накърнява по никакъв начин валидността и приложимостта на останалите разпоредби и условия.

13. zooТочки - Бонус програма

След първоначалната регистрация и създаването на профила „моят zooplus“, както и с пускането на първата поръчка клиентът автоматично получава правото на участие в Бонус програмата на zooplus, да събира zooTочки. Подробните Условия за участие ще откриете ТУК.

Посоченият при създаването на профила „моят zooplus“ имейл ще се използва за информиране на клиента относно състоянието на zooTочките по неговата сметка. Клиентът има право по всяко време да оттегли съгласието си за използването на електронния си адрес (имейл), без това да е свързано с други разходи за него.

14. Решаване на спорове онлайн

Официалната страница за Онлайн решаване на спорове на Европейскана комисия е достъпна на адрес https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Дружеството zooplus не е задължено и не желае да участва в схема за разрешаване на спорове по този начин.  

15. Заключителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане невалидна, валидността на останалата част от Общите условия не се накърнява от това. Приложимо право е правото на Федерална Република Германия и Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки (CISG). Посоченото по-горе приложимо право е в сила само дотолкова, доколкото не се отменя от задължителните законови разпоредби на държавата по обичайно местопребиваване на потребителя в момента на поръчката.

16. Печатна версия на Общите условия

За да отворите тези Общи условия в подходящ за разпечатване формат, натиснете иконката с принтера в горната част на страницата, в горния десен ъгъл. Алтернативно, можете да запазите копие от тях в своето устройство, като натиснете PDF- иконката.

За да отворите Общите условия като PDF-файл е нужно да имате инсталиран Adobe Reader, който може безплатно да бъде изтеглен от ТУК.

Общи условия за ползване обновени на 12.05.2024 г.