Декларация относно защитата на личните данни

Скъпи клиенти на zooplus, скъпи посетители на нашата уеб-страница, защитата на Вашите лични данни е изключително важна задача за нас. С декларациите по-долу ние Ви информираме, какви данни събираме и обработваме във връзка с използването на нашата уеб-страница, респективно с посещаването на магазина, който се извиква през нея.

Кратък преглед

Информация 

A. Обща Информация относно защитата на личните данни при zooplus

Б. Обработка на данни при извикване на нашата уеб-страница

В. Обработка на личните данни при пазаруване в уеб-магазини

Г. Обработка на данните при комуникиране с клиента

Д. Вашите права

Вие имате право по всяко време да изисквате потвърждение от zooplus дали обработва Ваши лични данни, както и правото на информация относно тези данни. Освен това Вие имате правото на коригиране, изтриване и ограничаване на обема на обработваните данни, както и правото по всяко време да направите възражение срещу обработването а Ваши лични данни, респективно да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни или да поискате прехвърляне на данните.

Всички искания за информация, запитвания, възражения и оттегляния изпращайте на е-mail service@zooplus.bg или на нашите длъжностни лица по защита на личните данни. Освен това, в случаите на нарушаване на поверителността на Вашите лични данни, Вие имате право да направите жалба до компетентния надзорен орган.

Е. Бележки относно специалното право на възражение

Вие имате право право, по всяко време и на основание, свързано с Вашата конкретна ситуа-ция, да направите възражение по реда на Чл. 21 от Регламент 2016/679 срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, извършвано на основание Чл. 6 параграф 1 буква. д) или е) от Регламент 2016/679. Ние ще преустановим обработването на данните, които се отна-сят до Вас, освен в случаите, в които сме в състояние да предоставим убедителни основателни причини, доказващи необходимостта от извършване на тази обработка, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или в случаите, когато обработването служи за установя-ването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако желаете да се възползвате от своето право на възражение, е достатъчно да ни пишете на имейл service@zooplus.bg.