Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 89 лв.**

Общи условия за ползване

сваляне на pdf-файл | разпечатай


1. Дейност

Настоящите oбщи условия важат за всички поръчки и доставки между zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München, Германия (наричан по-долу zooplus) и клиентите на неговия интернет магазин www.zooplus.bg.

2. Процедура на поръчване, сключване на договор, ограничения в количествата

 1. Как се поръчва

  • zooplus предлага на клиентите си обширен асортимент от артикули, свързани с отглеждането на домашни животни. Чрез кликване върху продуктите или върху обозначенията им клиентът получава достъп до подробна информация за съответния продукт като например оборудване, размер или вкусова вариация. След посочване на желаната бройка и кликване върху символа за покупка продуктът е поставен във виртуалната количка за пазаруване.
  • С кликване върху бутона "количка", позициониран в горната дясна част на интернет магазина, клиентът отваря подстраница, чрез която може по всяко време да провери кои продукти се намират в неговата виртуалната количка и при необходимост да направи желаните промени.
  • Ако клиентът пожелае да финализира пазаруването, може да премине към следващата стъпка посредством бутона „към поръчката/касата“. Вече регистрирани клиенти могат да въведат потребителското си име и парола, за да използват автоматично своите запаметени данни. Алтернативно потребителят може да се регистрира и като нов клиент и да създаде свой потребителски профил или да продължи пазаруването без потребителски профил. В този случай клиентът трябва да въведе на следващата страница адреса си и необходимите за фактурата данни.
  • Чрез повторно кликване върху бутона „следваща“ клиентът достига до „Преглед“ - предпоследната стъпка в процеса на поръчване. Тук клиентът получава сборна информация за поръчката си с посочена цена (с включена регламентирана ДДС ставка), както и информация за условията на доставка и транспортните разходи.
  • Поръчката се финализира посредством кликване върху бутона "покупка". С тази стъпка поръчката става обвързваща.
 2. Сключване на договор

  Продуктите, които се намират на интернет страницата в онлайн магазина служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона "покупка", клиентът от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за продажба. Непосредствено след това клиентът получава електронно съобщение с автоматично потвърждение за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. Договорът със zooplus се счита за сключен едва след изпращането на поръчаните продукти и потвърждение на изпращането посредством електронно съобщение до клиента (потвърждение за изпращане).

 3. Сключване на договор при авансово плащане

  Като изключение от точка 2.b., при избор на метод на плащане „авансово плащане“ договорът се счита за сключен още с изпращането на информацията за плащане от zooplus. Тази информация за плащане се изпраща на клиента в рамките на 24 часа след постъпване на неговата поръчка. Потвърждението за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката) не представлява информация за плащане. При авансово плащане стойността по фактура става дължима с получаването на информацията за плащане и следва да бъде платена в рамките на 7 дни след получаването на същата посредством банков превод по някоя от посочените в точка 8.d. банкови сметки. Определяща за спазването на срока на плащане е датата на постъпване на фактурираната сума в нашата банкова сметка. Ако след изтичането на 7 дни не е постъпило плащане в посочените в точка 8.d. банкови сметки, поръчката на клиента се сторнира автоматично.

 4. Ограничения в количествата

  Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества и единствено от страна на дееспособни лица. Максималната стойност на поръчката е 3800 лв.

3. Цени и транспортни такси

Всички цени съдържат законово регламентираната ДДС ставка и други съставляващи ги части, без евентуалните транспортни такси. Тъй като ние не препродаваме стоките си към фирми, не е възможно да се издаде ДДС фактура, както и да се върне ДДС.

За повече информация отностно транспортните такси, моля посетете нашата страница Цени на доставка.

4. Доставка

В държавите с изключение на Федерална Република Германия zooplus доставя продукти единствено на потребители.

Ако изрично не е посочено друго, доставката се извършва в срок от 4 - 7 дни. Тук можете да получите информация за цените и времетраенето на доставката.

Ако някои от поръчаните продукти не са налични, zooplus си запазва правото да достави пратката за своя сметка на няколко етапа, доколкото това е приемливо за клиента.
В случай, че zooplus не може да достави поръчан продукт, тъй като не по своя вина не е получил съответната стока от свой доставчик, той може да се откаже от изпълнение на договора. В този случай zooplus следва незабавно да уведоми клиента и да му предложи сходен продукт. Ако няма налични съпоставими продукти или клиентът не желае доставка на сходен продукт, zooplus незабавно възстановява направените от клиента разходи.

В рамките на ЕС доставката не се обмитява.

Ако доставените продукти са с причинени по време на транспорта дефекти, е необходимо клиента да уведоми по възможност незабавно нашия отдел за връзка с клиентите. Така zooplus получава възможност да рекламира дефектите пред извършилото доставката дружество или пред застрахователната фирма. Ако клиентът не уведоми за настъпилите при транспортирането дефекти, то това не накърнява по никакъв начин неговото законово регламентирано право на рекламация.

За да изпълни поръчката по възможно най-добър начин, zooplus предоставя електронния адрес и телефонния номер на клиента на съответния доставчик. Препращането на тази информация е неотменна съставна част на договорните отношения с zooplus. В това отношение клиентът няма право на избор, респективно на възражение. Повече информация по този въпрос можете да намерите и в Разпоредбите за защита на личните данни на zooplus, точка 1.b

5. Запазване на правото на собственост

Стоката остава собственост на zooplus до пълното ѝ заплащане. Преди прехвърлянето на правото на собственост не се разрешава залагане, използване като гаранция спрямо трети лица, преработка или видоизменяне на продуктите без съгласието на zooplus.

6. Право на отказ

 

Клиентите – потребители имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14 дни. Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да се причисли нито към неговата търговска, нито към самостоятелната му професионална дейност. Правото на отказ или липсата на такова се регламентира чрез посочените по-долу правила. При допълнителни въпроси клиентът може да се обърне към отдела за връзка с клиенти на zooplus.

Информация за упражняване на правото на отказ

Право на отказ

Вие имате право да се откажете от настоящия договор в четиринадесет дневен срок, без да посочвате причини за това. Срокът на право на отказ е четиринадесет дни от датата на приемане на последната доставена стока от Вас или от от посочено от Вас трето лице, различно от доставчика.

За да приложите правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите (zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München, Германия, service@zooplus.bg) посредством изрична декларация (имейл) относно Вашето решение да се откажете от договора. За целта можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ , без това да е задължително.

За да използвате правото си на отказ е достатъчно да изпратите уведомлението за отказ преди изтичане на посочения по-горе срок.

Следствия от отказа

След Вашия отказ от договора, ние следва да Ви възстановим всички извършени към нас плащания, в това число и разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, възникнали поради избран от Вас различен от предлагания от нас изгоден стандартен начин на доставка), незабавно и най-късно в четиринадесет дневен срок след получаване на Вашето уведомление за отказ от договора. За възстановяване на плащанията ние използваме начина на плащане, приложен от Вас при първоначалната транзакция, освен ако не съществува друга изрична уговорка; при никакви случаи не Ви се начисляват такси, свързани с възстановяването на Вашите плащания. Ние сме в правото си да откажем възстановяване на плащанията, докато не получим обратно стоката или не получим от Вас документ, доказващ изпращането на стоката, в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.

Вие следва да изпратите или да предадете обратно стоката незабавно и при всички случаи най-късно в четиринадесет дневен срок от деня, в който сте ни уведомили за Вашия отказ от договора, на наш адрес

zooplus AG c/o Dirks Consumer Logistics
Skalski-Logistic Park Wroclawska 36 Street
55-020 Zorawina (Wojkowice)
Poland

Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоката преди изтичането на четиринадесет дни от уведомлението.

Разходите по връщането на стоките се в зависимост от стойността на поръчката се поемат от zooplus.
Вие следва да заплатите стойността на евентуално обезценяване на стоките само в случай, че това обезценяване е настъпило вследствие на неправилно боравене с продукта по време на проверката на състоянието, свойствата и функциите му.

Край на информацията за упражняване на правото на отказ

Изключения от правото на отказ

Правото на отказ не се прилага за стоки,

 • които не се числят към стандартно произведените, а производството им е резултат на индивидуално зададени от потребителя критерии или е съобразено с неговите лични потребности, както и за бързоразвалящи се стоки или за такива с изтичащ срок на годност,
 • с нарушена след доставката цялост на опаковката, които не са пригодени за връщане по здравословни или хигиенни причини,
 • които поради характера си след доставката са се смесили необратимо с други продукти.

Формуляр за отказ

Формулярът за отказ може да бъде свален от тук.

 

7. Гаранции и отговорност

В сила е законово регламентираното право на гаранция.

Ветеринарномедицински диетични храни следва да се използват само след консултация и при редовен контрол от страна на ветеринарен лекар. По време на храненето на животното с ветеринарномедицински диетични храни следва да посещавате редовно (на всеки 6 месеца) ветеринарен лекар за провеждане на контролни прегледи и незабавно да се консултирате с такъв в случай на влошаване на здравословното състояние на домашното животно. zooplus не поема отговорност за неправилна или нерегламентирана употреба на ветеринарномедицинските диетични храни.

8. Начини на плащане и ваучери

 1. Начини на плащане/ само авансово плащане

  Плащането може да се осъществи чрез банков превод или плащане с дебитна или кредитна карта. zooplus си запазва правото в отделни случаи или в зависимост от избрания от клиента начин на доставка да приема само някои определени начини на плащане. Не е възможно плащане чрез изпращане на пари в брой или с чек.

 2. Плащане чрез банков превод

  Плащането чрез банков превод е възможно от банкови сметки от всички страни в Европейския съюз. Таксите за банковия превод се определят от банката. Банковата ни сметка ще намерите по-долу. Моля, обърнете внимание, че банковия превод може да отнеме до 3 работни дни (а в някои случаи и повече) в зависимост от банката, от която правите превода.

 3. Плащане с (дебитна) кредитна карта

  При плащане с кредитна карта изтеглянето на сумата се осъществява в срок от една седмица след изпращането на стоката (ние приемаме плащания с MasterCard и Visa).

 4. Повече информация относно авансовото плащане можете да получите в нашата помощ.

  Нашата банкова сметка:

  zooplus AG
  UniCredit Bulbank AD
  IBAN: BG 22 UNCR 7000 1521 42 94 45
  SWIFT (BIC): UNCRBGSFXXX

 5. Ваучери

  При осребряването на ваучерите следва да се съблюдават специфичните условия за използване като минимална стойност на поръчката, срок на валидност и др. Свързаната с условията на ползване информация се намира върху ваучера. Общовалидно е, че при всяка една покупка може да се осребри един-единствен ваучер, респ. една свързана с поръчката или клиента отстъпка от цената. Изплащане на сумата в брой или приспадането ѝ от стойността на по-раншна поръчка не са възможни. Не се разрешава препродажба на ваучерите.

 6. Фактури

  Клиентите се съгласяват да получават фактури по електронен път. Електронните фактури се изпращат до клиента по имейл, в PDF формат. 

9. Защита на личните данни

zooplus се отнася много сериозно към защитата на личните данни на своите клиенти. Разпоредбите за защита на личните данни на zooplus можете да намерите тук.

10. Комуникация с търговска цел

Ако клиентът сключи договор с zooplus и предостави имейл адрес (e-mail), zooplus си запазва правото да използва този клиентски имейл адрес за директна реклама на собствените си продукти и услуги от подобно естество, ако клиентът не е изразил несъгласие в момента на предоставянето на данните. Клиентът има право по всяко време да откаже използването на електронната поща за тези цели, като изпрати имейл до service@zooplus.bg, без това да е свързано с някакви разходи за него.

11. Собственик на онлайн магазина

zooplus AG
Sonnenstraße 15 80331 München
представлявано от членовете на управителния съвет:

Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter
Florian Welz

Председател на надзорния съвет:
Michael Rohowski
Седалище на фирмата: München
Районен съд Мюнхен, HRB (номер в търговския регистър) 125080
Инд. № по ЗДДС BG3075582306

12. Заключителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане невалидна, то останалата част от договора запазва валидността си. Приложимо право е правото на Федерална Република Германия и Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки (CISG). Посоченото по-горе приложимо право е в сила само дотолкова, доколкото не се отменя от задължителните законови разпоредби на държавата по обичайно местопребиваване на потребителя в момента на поръчката.

13. zooТочки

След първоначалната регистрация на клиента и създаването на профила „моят zooplus“, с пускането на първата поръчка клиентът автоматично получава правото на участие в Бонус програмата на zooplus, което е напълно безплатно. Подробните Условия за участие ще откриете ТУК.

Посоченият тук електронен адрес (имейл) се използва за информиране на клиента относно състоянието на zooTочките по неговата сметка при zooplus. Клиентът има право по всяко време да оттегли съгласието си за използването на електронния си адрес (имейл), без това да е свързано с други разходи за него.

14. Използване на Facebook Pixel и персонализирана аудитория

zooplus използва Facebook Pixel - инструмент за комуникация с персонализирана аудитория, който е предоставен от социалната мрежа Facebook. Този инструмент е собственост на Facebook Inc., с адрес 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland, за Европа. Fecebook Pixel се свързва директно с Facebook. Когато посетите сайта zooplus, той запазва cookie на Вашето устройство, за да може в последствие, когато се впишете във Вашият Facebook акаунт, да виждате релевантни реклами. Facebook Pixel ни позволява да оптимизираме нашите Facebook реклами, за да може да е сигурно, че те са практични за потребителя и не са дразнещи или безитересни. Също така, Facebook Pixel ни помага да разберем колко потребителя откликват на определена Facebook реклама. Това ни помага да изчислим ефективността на нашите Facebook реклами, с цел статистически и пазарни проучвания. Събраната информация не ни позволява да Ви индентифицираме като потребител. За повече информация как Facebook събира и използва тази база данни, и как да защитите личните си данни, прочете „Политика на данните“ на Facebook. Ако не желаете Вашата лична информация да бъде събирана или използвана да показва Facebook реклами, може да използвате правото си и да се отпишете от Facebook Pixel. За да го направите, влзте във Вашият Facebook профил и след това променете настройките.

15. Печатна версия на общите условия

Чрез кликване върху линка "печатна версия на общите условия " клиентът получава достъп до пригодената за печат версия на общите условия. Той може да разпечата същата или да я запамети в компютъра си.

Общи условия за ползване обновени на 20.09.2019 г.