Информация - Законодателен акт за цифровите услуги ("DSA")

В случай че, и доколкото дружеството zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Мюнхен, Германия (наричано по-долу в текста "zooplus") предоставя посреднически услуги по смисъла на член 3 (буква „ж“) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ("DSA") е приложима следната информация:

Единно звено за контакт с държавните органи:

В съответствие с чл. 11 от DSA и във връзка с прилагането на DSA, zooplus е определило следния имейл като единно звено за пряка комуникация с органите на държавите - членки, Европейската комисия и Европейския съвет за цифрови услуги, като можете да се обърнете директно и на адрес: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Когато ни изпращате имейл на DigitalServicesActSPC@zooplus.com, моля, не пропускайте да включите в текста на съобщението пълните си имена и наименованието на държавния орган, от името на който сте се обърнали към нас. Необходимо е също да посочите имейл за контакт с Вас, който да бъде еднозначно асоцииран със съответния европейски орган.

Това звено за контакт е запазено само за държавните органи.

Съобщенията до този имейл могат да бъдат изпращани на немски или на английски език, но ако е необходимо, ние ще окажем необходимото съдействие за установяване на комуникация и на друг език.

Ако Вие не се обръщате към нас от името на институция, моля потърсете подходящата точка за контакт в секция „Контакти“ (https://support.zooplus.bg/bg/support/home) или по-надолу, ако се явявате получател на услуга от zooplus.

Звено за контакт с получателите на услугата:

В съответствие с чл. 12 от DSA, zooplus е определило следния имейл като единно звено за пряка комуникация с получателите на посредническата услуга. Кликнете тук или се свържете директно на адрес: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Когато ни изпращате имейл на DigitalServicesAct@zooplus.com, моля, не пропускайте да включите в текста на съобщението пълните си имена и името на услугата, на която сте получател. Необходимо е също да посочите имейл за контакт с Вас.

Това звено за контакт е запазено само за получатели на посредническа услуга.

Съобщенията до този имейл могат да бъдат изпращани на немски или на английски език, но ако е необходимо, ние ще окажем необходимото съдействие за установяване на комуникация и на друг език. Ако Вие не се обръщате към нас в качеството си на получател на услуга моля потърсете подходящата точка за контакт в секция „Контакти“ (https://support.zooplus.bg/bg/support/home).

Законен представител

Законните представители на zooplus съгласно чл. 13 от DSA са:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller
zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Мюнхен, Германия
service@zooplus.de
+49 89 211 29 211 (Работно време: от понеделник до петък 8:00 – 19:00 ч, събота: 8:00 – 14:00 ч)

Докладване и информация за средномесечните активни получатели на услугата

Когато zooplus публикува доклад в съответствие с чл. от 15 DSA той може да бъде намерен ТУК.

Механизми за уведомяване и действие

Ако искате да ни обърнете внимание, че в нашата услуга се съдържа конкретна информация, която може да бъде окачествена като незаконно съдържание, моля, използвайте тази форма и включете в своето уведомление следната информация:

(a) достатъчно обосновано обяснение на причините, поради които твърдите, че въпросната информация представлява незаконно съдържание;

(b) ясно посочване на точното електронно местоположение на тази информация, например точния или точните URL, и когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на незаконното съдържание, адаптирана спрямо вида съдържание и конкретния вид хостинг услуга;

(c) името и адреса на електронна поща на физическото лице или образуванието, подало уведомлението, освен в случай на информация, за която се счита, че включва някое от престъпленията, посочени в членове 3-7 от Директива 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093);

(d) декларация, потвърждаваща добросъвестното убеждение на физическото лице или образуванието, подало уведомлението, че информацията и твърденията, съдържащи се в нея, са точни и пълни.

И доколкото услугите на zooplus могат да бъдат квалифицирани като "услуги на онлайн-платформа" по смисъла на чл.3 (буква „и“) от DSA, допълнително се прилага следната информация:

Вътрешна система за разглеждане на жалби

Ако желаете да подадете жалба срещу решение, взето от zooplus при получаване на уведомлението Ви или срещу посочените по-долу решения, взети от zooplus на основание, че предоставената от Вас информация представлява незаконно съдържание или е несъвместима с общите условия на zooplus:

(a) решения дали да се премахне или блокира достъпът до информацията или дали да се ограничи видимостта ѝ;
(б) решения дали да се спре или прекрати предоставянето на услугата за Вас, изцяло или частично;
(в) решения дали да се блокира временно или закрие профилът Ви;
(г) решения дали да се спре, прекрати или ограничи по друг начин способността за извличане на печалба от информацията, предоставена от Вас,

Моля, използвайте следната форма: [линк]

Жалбата може да бъде подадена в рамките на 6-месечен период, който започва да тече от получаването на уведомлението относно решението на zooplus, като подаването ѝ е безплатно.

Извънсъдебно уреждане на спорове

Ако Вие сте получател на услуга от zooplus, в качеството му на онлайн платформа (по смисъла, дефиниран в DSA), включително сте физическо лице или образувание, подало уведомление, към което са насочени решения, посочени в параграфа "Вътрешна система за разглеждане на жалби", Вие имате право да изберете който и да било орган, сертифициран в съответствие с чл.21 параграф 3 от DSA, за разрешаване на спора, свързан с тези решения, включително жалби, които не са достигнали до развръзка чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, упомената в параграфа по-горе.