Условия за участие в спестовния план на zooplus

Относно Спестовния план на zooplus („Спестовен план“) между клиента и дружеството zooplus SE („zooplus“) се прилагат следните условия за участие - в тяхната редакция, валидна към момента на сключването на договора между тях:

1. Участие

Предложението за участие в Спестовния план се отправя на подбрани клиенти с регистриран профил в онлайн магазина www.zooplus.bg. При регистрирането клиентът носи отговорност за пълното и достоверно предоставяне на изискваните лични данни. Клиентът се задължава да се отнася поверително с данните за достъп и да ги съхранява така, че неоторизирани трети лица да нямат достъп до тях. Изборът на клиенти, на които да се предложи Спестовен план се извършва единствено от zooplus.

2. Сключване на договора

Предложението за избор на Спестовен план, отправено към избрани клиенти, е необвързващо за нито една от страните в момента на предварителния преглед по време на поръчката. Едва след като клиентът и избрал вариант на Спестовен план и е кликнал в полето „Купи“ се счита, че клиентът вече се е ангажирал. По имейл клиентът получава автоматично потвърждение за получаване на поръчката заедно със Спестовния план (Потвърждение на поръчката). Автоматичното потвърждение за получаване на поръчката все още не представлява приемане на предложението от страна на zooplus.

Договорът със zooplus за Спестовния план се счита за сключен едва след като zooplus потвърди на клиента активирането на избрания Спестовен план чрез изпращането на втори имейл (Потвърждение на Спестовния план).

При плащане по банков път на поръчката договорът се счита за сключен още с изпращането на информацията за плащане от zooplus. Тя се изпраща на клиента в рамките на 24 часа след депозиране на поръчката.

3. Спестовен план

4. Право на отказ

Клиентите, които се явяват потребители, имат право в рамките на 14 дни да се откажат от договора. Потребител е всяко физическо лице, което е сключило правна сделка, която не може да се счита, че е сключена по занятие или във връзка с неговата професия. Правото на отказ и изключенията от него се уреждат от следните разпоредби:

При възникнали други въпроси, свързани с правото на отказ, клиентът може да се обърне към Отдела за обслужване на клиенти на zooplus.

Уведомление за отказ

В рамките на 14 дни Вие можете да оттеглите своето искане за сключване на договор, без да е необходимо да посочвате причини за това, като за целта е необходимо задължително да изпратите своето желание чрез писмо, имейл или чрез Формата за контакт. Срокът за отказ започва да тече с получаването на писмено уведомление, но не и преди момента на сключването на договора, както и не преди да бъде изпълнено задължението да бъдем уведомени съгласно член 246 § 2 точка 1 във връзка с § 1 точка 1 номер 7 до 12, 15 и 19, както и член 248 § 13 точка 1 от Уводния акт към Гражданския кодекс на Германия (EGBGB). За възползване от правото на отказ е достатъчно навременното изпращане на писмено уведомление за отказ, като уведомлението може да бъде изпратено чрез писмо, имейл или чрез Формата за контакт.

Ако изберете да изпратите уведомлението за отказ чрез писмо, то следва да бъде изпратено на адрес:

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Мюнхен

Последствия от отказа

В случай на отказ, всяка от страните е длъжна да възстанови на другата получените услуги. Вие сте длъжни да заплатите обезщетение за ползваните услуги до момента на отказа, ако преди депозирането на уведомлението за отказ сте били уведомени за правните последици за Вас и изрично сте се съгласили със изпълнението на насрещната услуга, преди периодът, в който имате право на отказ да е изтекъл. Ако в рамките на договора е предвидено задължение за плащане на обезщетение, това може да означава, че плащането за периода от сключването до депозирането на отказа е дължимо. Вашето право на отказ се погасява преждевременно, в случай че договорът е изпълнен изцяло в съответствие с изричното желание на двете страни и преди да сте упражнили своето право на отказ. Задълженията за възстановяване на плащанията трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. Срокът започва да тече за Вас от момента на изпращането на уведомлението за отказ, а за нас - от момента на неговото получаване.

5. Защита на личните данни

zooplus се отнася много сериозно към защитата на личните данни на своите клиенти. С Декларацията относно защитата на личните данни на zooplus можете да се запознаете ТУК.

6. Прекратяване на договора

a. Клиентът може по всяко време да прекрати договора за Спестовен план, като прекратяването влиза в сила веднага, и не е необходимо клиентът да изтъква причини за своето решение. Прекратяването може да се извърши като изпратите имейл на service@zooplus.bg или писмо по пощата на адрес: zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Мюнхен. Възстановяване на вече изплатени суми в рамките на Спестовния план не се извършва.

b. zooplus има правото, при възникване на важни причини, да прекрати действието на програмата Спестовен план за неопределено време. Основателна причина за такова прекратяване могат да се считат случаите, когато клиентът:

- не спазва установените Правила за участие в Спестовния план или други договорно установени условия,

- е подал непълни или грешни данни.

Прекратяването се извършва в писмена форма (писмо, имейл или чрез Формата за контакт). С изпращането на съобщението за прекратяване zooplus деактивира Спестовния план на клиента.

7. Промяна на договорните условия

zooplus има право да преустанови програмата Спестовен план или едностранно да промени или допълни условията по нея, доколкото това би довело до отстраняване на неправомерно възникнало нарушаване на принципа на равнопоставеност на страните или до хармонизиране с променени законови или технически рамкови условия и не води до злоупотреба с доверието на клиента.

zooplus информира клиента относно направените промени като по имейл му изпрати промененото съдържание на условията. Промените стават част от договора между zooplus и клиента, в случай че последният не изрази своето несъгласие в писмена форма (писмо, имейл или чрез Формата за контакт) в рамките на 2 седмици след получаването на съобщението за тях. 

8. Собственик на онлайн магазина

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Мюнхен
Германия
представлявано от:
Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter
Седалище на фирмата: Мюнхен
Районен съд Мюнхен, HRB (номер в търговския регистър), 125080
ДДС номер Германия: DE 200 164 421,
ДДС номер България: BG3075582306

9. Обслужване на клиенти

Можете да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти

  • Телефон.: 02/ 9060639 (от понеделник до петък, от 9 до 19 ч.)
  • или посредством Формата за контакт (по всяко време)

10. Заключителни разпоредби

Ако някоя част от настоящите Условия за участие в Спестовния план стане напълно или частично невалидна, това не накърнява действието на Договора и той остава в сила. На мястото на невалидната или липсваща клауза ще влязат в действие съответните законовоустановени разпоредби.

Спорните въпроси се уреждат по реда на правото в Германия, изключвайки търговското право на Обединените нации - Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Изборът на това приложимо право важи само в случай, че в страната, в която потребителят е постоянно пребиваващ към момента на поръчката, не са в сила задължителни правни разпоредби за защита на потребителите.

Като цяло, за всички поръчки и доставки, договорени между zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Мюнхен и клиентите на онлайн магазина www.zooplus.bg, се прилагат Общите условия за делова дейност.

11. Печатна версия на условията за участие

Натискайки линка Печатна версия на общите условия Вие имате възможност да получите вариант за принтиране на Условията за участие в Спестовния план на zooplus. Можете да го разпечатате или да си запазите копие на локалния диск на Вашия компютър.

Последна редакция: 17.01.2023

* Цените са в лева и включват ДДС. ** Транспортни разходи

„обикновено“ = Най-ниската цена на артикула през последните 30 дни.

Куриерска фирма

  • dpd

Сигурно пазаруване в zooplus

Последвайте zooplus

  • Android
  • iOs